μαθήματα, βαρύτητα, συντελεστές, βαθμολογία, επιτυχία, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, εισαγωγή
 

  Επιστροφή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
Η εισαγωγή στις παραπάνω σχολές και στα τμήματα τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης και των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική βεβαίωση, καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος σχολής ή τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ' αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα στην κλίμακα (1 – 20). Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από αυτά τα μαθήματα το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας, και βαθμός ειδικού μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.

Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι:
8 για το γενικό βαθμό πρόσβασης,
1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασης του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω,
0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασης του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω.
 
Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:
2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Πανεπιστημίου.
2 για τα τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου.
1 για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ. και
2 για τα ΤΕΦΑΑ.
 
Τα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, τα οποία έχουν οριστεί ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, κατά επιστημονικό πεδίο είναι:
I. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»:
α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης)
β) Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης).
II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών»:
α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).
III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας»:
α) Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης)
β) Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και «Χημεία - Βιοχημεία», υποχρεωτικό μάθημα κύκλου τεχνολογίας και παραγωγής τεχνολογικής κατεύθυνσης).
IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών»:
α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).
V. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης»:
α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)
β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα γενικής παιδείας).
 
Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επιτρέπεται μόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ΄Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστημονικό πεδίο είναι:
I. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»:
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Νεότερη Ελληνική Ιστορία.
II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών»:
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Φυσική - Βιολογία.
III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας»:
α) Φυσική – Βιολογία
β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.
IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών»:
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Φυσική - Βιολογία.
V. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης» δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Όσοι δεν έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας δε θα έχουν βαθμό στο μάθημα αυτό που είναι πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας, με αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό των μορίων να μη λαμβάνουν κανένα μόριο από αυτά που αντιστοιχούν στο πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας.
Σημείωση: Όπου προβλέπεται αντικατάσταση του μαθήματος αυξημένης βαρύτητας από τα μαθήματα Φυσική - Βιολογία, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων ο μέσος ορός των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων αυτών.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕ-ΛΕΣΤΗΣ
1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Α. α) Αρχαία Ελληνικά θεωρητικής κατεύθυνσης, x 1,3
    Κοινωνικές Επιστήμες   β) Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης x 0,7
  Β. α) Νεοελληνική Γλώσσα γενικής παιδείας, x 0,9
    β) Νεότερη Ελληνική Ιστορία γενικής παιδείας x 0,4
2. Θετικές Επιστήμες Α. α) Μαθηματικά θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, x 1,3
    β) Φυσική θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης x 0,7
  Β. α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής γενικής παιδείας, x 0,9
    β) Φυσική – Βιολογία γενικής παιδείας x 0,4
3. Επιστήμες Υγείας Α. α) Βιολογία θετικής κατεύθυνσης, x 1,3
  Β. β) Χημεία θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης x 0,7
  Α. α) Φυσική – Βιολογία γενικής παιδείας, x 0,9
  Β. β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής γενικής παιδείας x 0,4
4. Τεχνολογικές Επιστήμες Α. α) Μαθηματικά θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, x 1,3
  Β. β) Φυσική θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης x 0,7
  Α. α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής γενικής παιδείας, x 0,9
  Β. β) Φυσική – Βιολογία γενικής παιδείας, x 0,4
5. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης   α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας μάθημα επιλογής x 1,3
    β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής γενικής παιδείας, x 0,7
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία