Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστήμιο, ΑΕΙ, ΤΕΙ, εισαγωγή, επιτυχόντες, πανελλήνιες εξετάσεις, φροντιστήριο
 

  Επιστροφή

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
Σε όσους αποκτούν το απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου έπειτα από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε όλους τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου -Ενιαίου ή άλλου τύπου ή ισότιμου σχολείου-, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις, χορηγείται βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία αναγράφονται τα βαθμολογικά δεδομένα των μαθημάτων που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο, τα οποία και λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η βεβαίωση χορηγείται στον κάτοχο της το έτος που αυτός πήρε μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε ως τελειόφοιτος (μαθητής τελευταίας τάξης) είτε ως απόφοιτος (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου από προηγούμενο έτος). Η βεβαίωση δε χορηγείται σε αυτόν που συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ως απόφοιτος, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν πάρει μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων από αυτά που εξετάζονται υποχρεωτικά σε εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, κάθε έτος η βεβαίωση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χορηγείται:
   
α) Στους τελειοφοίτους (μαθητές της τελευταίας τάξης) Ενιαίου Λυκείου που προάγονται και λαμβάνουν απολυτήριο έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις των εννέα
μαθημάτων (ή των δέκα, αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι τελειόφοιτοι προηγούμενων ετών που δεν έχουν επιτύχει την απόλυση τους από το Ενιαίο Λύκειο.
   
β) Στους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και βεβαίωσης από προηγούμενο σχολικό έτος, οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους.
   
γ) Στους κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, παλαιού ή άλλου τύπου Λυκείου που δεν κατέχουν βεβαίωση από προηγούμενο σχολικό έτος, οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα. Στη βεβαίωση που εκδίδεται σε όσους υπάγονται στην πρώτη περίπτωση και σε όσους από τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου της δεύτερης περίπτωσης λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις στα αμέσως δύο επόμενα έτη από αυτό που έλαβαν το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου αναγράφονται ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, ο βαθμός πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου και ο γενικός βαθμός πρόσβασης. Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν αναγράφονται οι προφορικοί βαθμοί των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης.
 
Προφορικός Βαθμός κάθε μαθήματος είναι ο προφορικός βαθμός όπως αυτός προκύπτει μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του, ώστε να μη διαφέρει από το γραπτό βαθμό του τελευταίου έτους εξέτασης περισσότερο ή λιγότερο των δύο μονάδων. Ο βαθμός αυτός δεν αναγράφεται σε όσους ανήκουν στην τρίτη περίπτωση, καθώς και σε όσους της δεύτερης περίπτωσης λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο ετών από αυτό που έλαβαν το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου.
Γραπτός Βαθμός κάθε μαθήματος είναι η επίδοση που σημείωσε ο κάτοχος της βεβαίωσης στο μάθημα αυτό στις εθνικού επιπέδου τελικές γραπτές εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Επισημαίνεται ότι πάντα λαμβάνεται υπόψη η επίδοση της πιο πρόσφατης εξέτασης.
Βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος είναι το άθροισμα των γινομένων του προφορικού βαθμού με συντελεστή 0,2 και του γραπτού βαθμού με συντελεστή 0,8. Δηλαδή για την πρόσβαση ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 20% από τον προφορικό και κατά 80% από το γραπτό βαθμό του μαθήματος, σε αντίθεση με την προαγωγή στην οποία ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του βαθμού του μαθήματος. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος είναι διαφορετικός από το βαθμό ετήσιας επίδοσης του ίδιου μαθήματος στο απολυτήριο, εκτός και αν συμπίπτουν απόλυτα ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός. Για τις περιπτώσεις εκείνες που, για διάφορους νόμιμους λόγους, δεν υπάρχει προφορικός βαθμός σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή δε λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με τα παραπάνω οι προφορικοί βαθμοί, τελικός βαθμός πρόσβασης στα μαθήματα αυτά είναι ο γραπτός βαθμός στις τελικές εξετάσεις.
Βαθμός πρόσβασης της τάξης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης τάξης στα οποία εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο κάτοχος της βεβαίωσης.
Διευκρινίζεται ότι για όσους εξετάζονται στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» σε εθνικό επίπεδο ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης της τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Ο γενικός βαθμός πρόσβασης για τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις τα αμέσως δύο επόμενα έτη από αυτό της λήψης του απολυτηρίου τους διαμορφώνεται από τους βαθμούς πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων. Ειδικότερα, στη διαμόρφωση του γενικού βαθμού, πρόσβασης συμμετέχει κατά 20% ο βαθμός πρόσβασης της Β' Τάξης και κατά 80% αυτός της Γ', όπως διαμορφώθηκε από την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις. Ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης δε λαμβάνεται υπόψη για την εξαγωγή του γενικού βαθμού πρόσβασης:
αν είναι ίσος ή μικρότερος από τον αντίστοιχο της τελευταίας τάξης
αν η προαγωγή στην τάξη αυτή έγινε με εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα μαθήματα
αν αποκτήθηκε σε διαφορετικού τύπου σχολείο από αυτό της αποφοίτησης (π.χ. τελείωσε την προτελευταία τάξη στο Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο και έπειτα από μετεγγραφή τελείωσε Ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο ή αντίθετα).
 
Για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ο γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος (ΜΟ) των γραπτών βαθμών που πέτυχαν στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της Γ' Τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Εφόσον κατά τον υπολογισμό των βαθμών πρόσβασης προκύπτει δεκαδικός αρι-θμός, ο βαθμός πρόσβασης κάθε τάξης και ο γενικός βαθμός πρόσβασης υπολογίζο-νται με προσέγγιση εκατοστού, ενώ ο βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων υπολογί-ζεται με προσέγγιση δεκάτου.
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία