προϋποθέσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ΑΕΙ, ΤΕΙ, επιτυχία, απολυτήριο, εξετάσεις
 

  Επιστροφή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

 
Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράμηνα. Ο μαθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου αξιολογείται για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα με βάση τη συμμετοχή του στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα, τις επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι και στο σχολείο και από το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται. Η αξιολόγηση αυτή εκφράζεται με τον προφορικό βαθμό κάθε τετραμήνου.

( Προφορικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.)
Από το σχολικό έτος 2002-2003 δε θα γίνεται προσαρμογή του προφορικού βαθμού στο γραπτό όσον αφορά την προαγωγή από τη Β' στην Γ' Λυκείου και τη χορήγηση του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου. Η προσαρμογή παραμένει ως έχει, δηλαδή συν πλην 2 βαθμοί μόνο για τη βεβαίωση πρόσβασης στις ανώτατες σχολές.
Έτσι, από το σχολικό έτος 2002-2003 διαχωρίζονται τα χαρακτηριστικά των πανελληνίων εξετάσεων στη Β' και στην Γ' Τάξη του Ενιαίου Λυκείου, όπου διατηρείται η προσαρμογή του προφορικού στο γραπτό βαθμό για τη βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά παραμένει ο προφορικός βαθμός σε πλήρη ισχύ, χωρίς προσαρμογή, και κατά την προαγωγή από τη Β' στην Γ' Λυκείου και κατά τη διαδικασία χορήγησης του απολυτηρίου στην Γ΄Τάξη.
Πα παράδειγμα, εάν ένας μαθητής βαθμολογηθεί στις εξετάσεις για 10 και έχει προφορικό βαθμό 18, τότε ο προφορικός βαθμός μένει ως έχει και δεν προσαρμόζεται στο 12, όπως συνέβαινε. Αυτό θα ισχύει μόνο για τον τελικό βαθμό προαγωγής των μαθητών από τη Β' στην Γ' Λυκείου και για τον τελικό βαθμό απόλυσης τους από την Γ' Λυκείου.
Αντίθετα, τίποτε δεν αλλάζει στον τρόπο υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης της Β' Λυκείου και του γενικού βαθμού πρόσβασης της Γ' Λυκείου, οι οποίοι υπολογίζονται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Για τον υπολογισμό των δύο βαθμών πρόσβασης (Β' Λυκείου και Γενικό) εξακολουθεί να ισχύει η προσαρμογή του προφορικού στο γραπτό βαθμό. Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής βαθμολογηθεί στις εξετάσεις με 10 και έχει προφορικό βαθμό 18, τότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται στο 12.
 
Γραπτός Βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που θα επιτύχει ο μαθητής στις τελικές εξετάσεις, που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους. Ο βαθμός αυτός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των δύο βαθμολογητών που βαθμολόγησαν το αντίστοιχο γραπτό δοκίμιο, εκτός από την περίπτωση που οι δύο αυτοί βαθμοί διαφέρουν δεκατρείς ή περισσότερες μονάδες, οπότε το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται αυτοδίκαια από τρίτο καθηγητή. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης γραπτού δοκιμίου, ο γραπτός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού του τρίτου καθηγητή-αναβαθμολογητή με τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο πρώτων βαθμολογητών. Ο βαθμός του τρίτου καθηγητή-αναβαθμολογητή δε λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις που:
 
είναι μικρότερος και από τους δύο βαθμούς των πρώτων βαθμολογητών, οπότε γραπτός βαθμός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι ο μικρότερος βαθμός των δύο πρώτων βαθμολογητών
είναι ίσος με το μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών, οπότε γραπτός βαθμός του μαθήματος αυτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών.
 
Βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού, μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του σύμφωνα με τα παραπάνω, και του γραπτού βαθμού.
 
Γενικός μέσος όρος του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας).
Ο μαθητής προάγεται από τη Β' Τάξη ή απολύεται από το Λύκειο, αν ο γενικός μέσος όρος του στην αντίστοιχη τάξη είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Ο βαθμός του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου διαμορφώνεται από το γενικό μέσο όρο των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Συγκεκριμένα, ο ΓΜΟ της προτελευταίας τάξης συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου κατά 20% και αυτός της τελευταίας τάξης κατά 80%. Δηλαδή, ο βαθμός απολυτηρίου προκύπτει από τον εξής τύπο (ΓΜΟ Β' Τάξης χ 0,2) + (ΓΜΟ Γ' Τάξης χ 0,8). Ο ΓΜΟ της προτελευταίας τάξης δε λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός του απολυτηρίου είναι ο ΓΜΟ της τελευταίας τάξης, όταν:
ΓΜΟ της προτελευταίας τάξης είναι ίσος ή μικρότερος του ΓΜΟ της τελευταίας τάξης.
μαθητής μετεγγράφηκε στην τελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου από άλλο σχολείο που δεν είναι Ενιαίο Λύκειο.
 
Κατά την αναγωγή των βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα ή την εξαγωγή του μέσου όρου, ο υπολογισμός των βαθμών γίνεται με προσέγγιση δεκάτου, εφόσον προκύπτει δεκαδικός αριθμός.
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία