trans,trans,trans
2009
127 A A KAI IOOIA 16783
129 A A KAI IOOIA / 20973
137 EPM A KAI IOOIA / 13072
139 ITA A KAI IOOIA / 12104
186 , & () 9661
101 EOOIA 11290
103 EOOIA / 13518
105 9889
107 OIMANTIKH & / 11944
118 I/IA- AI/KH & YX 14618
122 I/IA AI/IKH & YXOOIA 13311
120 I/IA-AI/KH / 15822
138 I/I & KOINN. OY. () 12767
102 12948
113 IOOIA 11160
115 IOOIA () 15064
109 IOOIA 14182
111 IOOIA / 14570
175 12124
189 () 11651
106 () 14453
112 ITOPIA & APXAIOOIA / 14985
114 ITOPIA KAI APXAIOOIA 10690
110 ITOPIA KAI APXAIOOIA 13425
116 ITOPIA & APXAIOOIA () 12629
177 & () 13554
104 , & / /() 13831
145 ITOPIA () 10457
108 ITOPIA & ENOOIA () 12468
121 NOMIKH () 12862
117 NOMIKH 15183
119 NOMIKH / 16252
169 EATPIKN OYN 13447
146 EATPIKN OYN 11750
362 EATPIKN OYN () 11688
168 EATPOY / 11956
163 / 13698
174 / / (/) 16786
187 & () 13985
159 KOIN OTIK 12293
342 & () 10509
355 & ʿ 14419
351 () 11123
357 / 12941
373 () 10854
123 OIT. EITHMH & HM. IOIK. 12405
124 11818
125 & 11564
411 & () 12324
181 () 10001
126 KOINNIOOIA 14495
149 KOINNIOOIA () 10810
348 () 9718
165 KOIN 14841
167 KOINNIKH ANP & () 10765
343 () 15253
148 EIK/NIA & MEN MAZ.ENHMEP. 16017
184 . () 10272
192 10361
171 IO.AI. & YXO. (..) 18065
151 YXOOIA () 14872
170 YXOOIA 18082
172 O / 15210
403 . YIK. AH KAI AHTIMOY / 11761
405 . . & () 12283
402 ... . / () 13584
401 Y. AH & AHTIMOY 16563
404 Y. AH & AHT. () 10818
178 / () 17219
132 AI/KO HMOT EK/H () 17818
164 AI/KO HMOT. EK/H () 18629
128 AI/IKO HMOTIKH EK/H 17809
130 AIAIKO HMOTIKH EK/H 17523
141 AIAIKO HMOTIKH EK/H 17374
142 AIAIKO HMOTIKH EK/H () 17387
143 AIAIKO HMOTIKH EK/H () 17260
140 AIAIKO HMOTIKH EK/H / 18837
334 / / / . () 17937
154 / & . 17087
134 . & / / 17136
160 (/) 16019
162 .. & / () 15594
166 AI/KO ./ () 16704
158 AI/KO / () 15310
156 AIAIKO NHIAN 15661
136 / & . 16818
341 . . . () 16333
409 & (/) 21109
173 . & 14023
354 / & / () 10150
367 () 9812
368 . / & () 13079
384 . . () 12259
250 () 11386
329 TATITIKH . 13344
251 MAHMATIKN () 15267
245 MAHMATIKN / 11842
243 16157
269 XHMEIA 11126
267 XHMEIA 14292
263 XHMEIA 14112
265 XHMEIA / 13742
283 EOIA & 10599
285 EOIA / 12908
356 () 10088
281 BIOOIA 10996
282 BIOOIA () 15230
277 BIOOIA 16062
279 BIOOIA / 10843
246 / . & . 16775
272 11790
323 . 11584
328 & / . 13113
273 EONIA / 10255
275 AOOIA & YIKOY EP/NTO / 15432
262 13276
333 HPOOPIKH . 11579
340 HPOOPIKH 10644
338 HPOOPIKH / 14326
339 HPOOPIKH 16882
366 HPOOPIKH () 10154
330 HPOOPIKH / 10331
412 HPOOPIKH 15303
369 HPOOPIKH () 9035
216 EITHMH YOOITN () 19011
335 EAPMOMENH HPOOPIKH (/) 14259
817 12657
301 IATPIKH 16886
299 IATPIKH 17488
302 IATPIKH () 17000
304 IATPIKH () 16808
300 IATPIKH () 17248
295 IATPIKH 19382
297 IATPIKH / 17372
303 OONTIATPIKH 19483
305 OONTIATPIKH / 19349
306 NOHEYTIKH 14382
190 NOHEYTIKH () 12178
307 KTHNIATPIKH / 16845
308 KTHNIATPIKH () 15144
294 & () 17031
372 & () 10342
290 & T () 14012
293 APMAKEYTIKH 16567
289 APMAKEYTIKH 18022
291 APMAKEYTIKH / 19253
280 & 10775
284 & () 13407
231 APXITEKTONN MHXANIKN 20694
233 APXITEKTONN MHXANIKN / 19937
370 / () 22031
205 OITIKN MHXANIKN 18685
207 OITIKN MHXANIKN () 16845
201 OITIKN MHXANIKN 19386
203 OITIKN MHXANIKN / 18969
208 () 18001
227 APONOMN & TON MHKN / 14975
225 APONOMN & TOOPAN MHXN 15667
209 MHXANOON MHXANIKN 18017
211 MHXANOON MHXANIKN / 18004
219 HON MHXKN & / 16384
217 HN MHXKN KAI MHXKN Y 18198
223 HEKN MHXKN & () 13011
221 HEKON MHXKN & 16395
235 XHMIKN MHXANIKN 15914
237 XHMIKN MHXANIKN / 10717
214 / / () 11658
213 MHXANN & MHXKN 13180
228 / XP/, & EPI/KH ANAT. () 13852
332 MHXANOO MHXANIK () 15139
229 NAYHN / MHX/KN 17564
241 MHXKN METAEIN META/N 11609
230 M/KN APAH & IOIKHH () 12440
224 / & () 9827
215 MHKN H/Y KAI HPPIKH 10457
242 MHXANIKN OPYKTN OPN () 10646
331 HEKNIK KAI MHXKN YO. () 10562
210 . () 12938
336 & 10781
240 & . 16581
314 A . 15922
364 () 13863
150 IEN. KAI EYP. OIKON. OY. . 14773
155 XPHMATOOIKONOM. & TPAEZ. IOIKHTIK. 11123
337 OITIKH & XPHMATOOIKONOMIKH (/) 18226
347 & . 14922
315 OIKONOMIK EITHM 13488
312 OIKONOMIK EITHM . 12870
319 OIKONOMIKN EITHMN 10732
311 OIKONOMIKN EITHMN / 11275
317 OIKONOMIKN EITHMN (/) 13125
322 OPAN. KAI IOIK. EIXEIPHEN (/) 15358
313 OPANH KAI IOIK EIXEIP . 13983
316 OPANH KAI IOIK. EIXEIPHEN 11934
352 16764
318 TATITIKH & AAITIKH EITHMH 11517